Original Prints by Anthony Gormley OBE (1950)

Body Print

Body

Multiple by

Anthony Gormley